DocDBHyperNewsIndico
menu
Home

Collaboration

Operations

Research

User Information

Committees

Technical Board

Chair : Weiguo Li(IHEP, liwg@ihep.ac.cn ) (Term: summer 2021-summer 2024)

Member : Qun Ouyang, Wolfgang Kuhn, Gianluigi Cibinetto, Yangheng Zheng, Jianbei Liu, kejun Zhu

Organization : 

Responsibilities :

 

Publication Committee

Standing members(2018.11 - 2021.11)

Ryan Mitchell (Chair), Guy Wilkinson, Fred Harris, Roy Briere, Beijiang Liu

Additional members(2020.11 - 2021.11)

Eva Gersabeck, Yangheng Zheng, Stefano Spataro, Wenbin Qian, Yutie Liang

Organization :

Responsibilities :

 

Shift Committee

Chair: Alex Zhemchugov (Term: summer 2020 - summer 2022)

Members: Alex Zhemchugov, Mali Chen, Tao Luo, Guang  Zhao(Term: summer 2020 - summer 2022)

Organization:

Responsibilities:

Speakers Bureau

Chair: Beijiang Liu (IHEP, liubj@ihep.ac.cn) (Term: summer 2021-summer 2023)
Deputy Chair:  Fabrizio Bianchi (University of Turin, fabrizio.bianchi@to.infn.it)(Term: summer 2021-summer 2023)

Members: Alex Zhemchugov, Eva Gersabeck, Wenbiao Yan (Term: summer 2021-summer 2023)
                 Steve Olsen, Roy Briere, Liang Sun, Zhengyun You (Term: summer 2020- summer 2022)

Organization:

Responsibilities: